Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane w dalszej części RODO) przedstawiam zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tłumaczenia Dorota Babińska, z siedzibą w: 02-555 Warszawa , Al. Niepodległości 145 m.8.
2. Firma Tłumaczenia Dorota Babińska wyznaczyła Administratora Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej: info@tpdb.pl
3. Firma Tłumaczenia Dorota Babińska przetwarza następujący zakres danych osobowych: imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, nr paszportu, NIP, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące zawartych umów, numer rachunku bankowego. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Wynika to z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.11.2004 z późn. zmianami).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 b RODO. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy.
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie Tłumaczenia Dorota Babińska na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości na podstawie art.6 ust.1 c RODO
c. w celach analitycznych, statystycznych, archiwalnych, rekrutacyjnych oraz handlowych na potrzeby wewnętrzne Administratora na podstawie art.6 ust 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes firmy Tłumaczenia Dorota Babińska)
d. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art.6 ust 1 f RODO.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez firmę Tłumaczenia Dorota Babińska przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało wydane tłumaczenie. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez firmę Tłumaczenia Dorota Babińska przechowywane są na zabezpieczonych komputerach w Polsce z zachowaniem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (w szczególności: zabezpieczenie dostępu hasłem i system kopii zapasowych) służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określonymi w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.11.2004 z późn. zmianami).
7. Państwa dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim w celu łumaczenia/weryfikacji oraz wyceny usługi na podstawie umowy powierzenia.
8. Państwa dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu firmy Tłumaczenia Dorota Babińska:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, takie jak usługi księgowe i płacowe, dochodzenie należności, usługi prawne,
c. Wojewodzie Mazowieckiemu w ramach kontroli repertorium czynności tłumacza przysięgłego.
9. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.
Prawa tu wymienione można zrealizować poprzez kontakt mailowy z administratorem danych osobowych.(patrz pkt. 2)
10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych przez firmę Tłumaczenia Dorota Babińska narusza przepisy RODO.
11. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.
12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.